HET NEDERLANDSE BEDRIJF SIBLINGS SPORTS IS DE BEHEERDER VAN PERSOONSGEGEVENS DIE U ONS VERSTREKT EN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DIT PRIVACYBELEID. SIBLINGS SPORTS IS EEN HANDELSMERK VAN SMARTBAGS

Travertijnstraat 12
9743 SZ Groningen
The Netherlands
+31 50 2100123
mail@siblingssports.nl
https://siblingssports.nl/
KvK-nr: 67666981
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Bart Smallenbroek
BTW-nr: NL002160892B60

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Siblings Sports verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bestelgegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@siblingssports.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Siblings Sports verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw bestelling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Siblings Sports analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Siblings Sports neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Siblings Sports) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Siblings Sports bewaart je persoonsgegevens zolang je een actieve klant bent.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Siblings Sports verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Siblings Sports blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Siblings Sports gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Siblings Sports gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te
kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Siblings Sports en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou
of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt Siblings Sports op elk moment
verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende gevallen:
• je hebt een lopende zaak met de klantenservice
• je hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
• je hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Siblings Sports, ongeacht de betaalwijze
• indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw
transactie ten behoeve van de boekhoudregels
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@siblingssports.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
jouw verzoek . Siblings Sports wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Siblings Sports neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice
of via mail@siblingssports.nl.