VOOR ALLE PRODUCTEN DIE VIA DE WEBSITE VAN SIBLINGS SPORTS BESTELD WORDEN, GELDEN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN. WANNEER U EEN BESTELLING PLAATST VIA DE WEBSITE, AANVAARDT U AUTOMATISCH DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. SIBLINGS SPORTS VRAAGT U DEZE VOORWAARDEN DOOR TE NEMEN ALVORENS U EEN BESTELLING PLAATST. INDIEN U VRAGEN OF
OPMERKINGEN HEEFT OVER DE WEBSITE EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN, KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ONZE SUPPORTAFDELING. SIBLINGS SPORTS IS EEN HANDELSMERK VAN SMARTBAGS.

INHOUDSOPGAVE
Artikel 1. Identiteit
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Toepasbaarheid
Artikel 4. Aangeboden producten
Artikel 5. Prijzen
Artikel 6. Overeenkomst

 1. IDENTITEIT
  Siblings Sports
  https://siblingssports.nl/
  Geautoriseerde vertegenwoordiger: Bart Smallenbroek
  Travertijnstraat 12
  9743 SZ Groningen
  The Netherlands
  Bereikbaarheid:
  Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00
  Telefoonnummer: +31 50 2100123
  E-mailadres: mail@siblingssports.nl
  KvK-nr: 67666981
  BTW-nr: NL002160892B60
 1. DEFINITIES
  In deze voorwaarden woorden de volgende defnities gehandhaafd:
  • Klant of u: de persoon die als consument een bestelling plaatst;
  • Voorwaarden: algemene verkoopvoorwaarden;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  • Dag: kalenderdag.
  • Duurzame gegevensdrager: een gegevensdrager die de consument in staat stelt informatie zo lang op te slaan als voor hem nodig is om zijn belangen in het kader van zijn verhouding met de ondernemer te beschermen. Dit omvat onder meer papier, geheugenkaarten, harde schijven en e-mails.
 1. TOEPASBAARHEID
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Siblings Sports en op elke (elektronisch) tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Siblings Sports en de klant. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Te allen tijde zijn deze voorwaarden via de website van Siblings Sports te raadplegen en op te vragen in PDF-formaat zodat deze eenvoudig
  door de consument kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
  Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden geraadpleegd. Op verzoek van de klant zullen de voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.
  Mocht het voorkomen dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifeke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 1. AANGEBODEN PRODUCTEN
  Siblings Sports doet haar uiterste om correcte informatie op haar website te plaatsen; specifek de juistheid van prijzen op het moment van publicatie. Het aanbod bevat een volledige en voldoende gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten, zodat het voor de klant
  mogelijk is een goede beoordeling van het aanbod te maken.
  Daarbij wordt er geprobeerd om de kleuren van de producten in afbeeldingen zo accuraat mogelijk weer te geven. Toch kan Siblings Sports niet garanderen dat de kleur van het door de klant bestelde product exact overeenkomt met de kleur weergegeven op de website, daar kleurweergave onder meer afhankelijk is van het gebruikt beeldscherm.
  De informatie op de website mag niet als onfeilbaar worden gezien en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Productbeschrijvingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Siblings Sports.
 1. PRIJZEN
  Alle prijzen op de website worden vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW. Ze kunnen te allen tijde zonder aankondiging worden gewijzigd. Bij een geplaatste bestelling wordt de op dat moment geldende prijs in rekening gebracht. De vermelde prijzen zijn voor bestellingen binnen Nederland inclusief verpakkings- en verzendkosten. Voor bestellingen uit het buitenland worden de verzendkosten aangegeven tijdens het bestelproces. Eventuele kortingen worden duidelijk vermeld.
 1. OVEREENKOMST
  De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  Indien de consument langs elektronische weg een bestelling plaatst, stuurt Siblings Sports langs elektronische weg een bestelbevestiging. Zolang de ontvangst van de door de consument geplaatste bestelling niet door Siblings Sports is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  Indien de bestelling plaatsvindt via de website van Siblings Sports, draagt Siblings Sports zorg voor de beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige weben betaalomgeving.
  Siblings Sports kan zichẄbinnen wettelijke kadersẄop de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Siblings Sports op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  Uiterlijk bij levering van het product aan de klant verstrekt Siblings Sports de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  a. het bezoekadres van de vestiging waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van afevering; en de wijze van betaling, afevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.